Aktivity mladých ochránců přírody na Rokycansku v roce 2011

Den Země, duben 2011

První akcí roku 2011 byly oslavy významného svátku ochrany přírody, nazvaném Den Země. Akce proběhla ve spolupráci se ZUŠ Zbiroh 19. dubna v prostorách školní zahrady formou soutěžní stezky, kde soutěžící prokazovali svoje znalosti místní živočišné a rostlinné říše. Žáci byli rozděleni do dvou věkových kategorií, mladší a starší a každá třída ještě do tří soutěžních skupin. Mladší žáci měli na každém soutěžním stanovišti tři možnosti odpovědí, z nichž vybírali tu správnou a zakroužkovaná písmenka označující správné odpovědi pak sestavovali do tajenky. Otázky pro starší byly již bez možností výběru odpovědí, správné názvy živočichů a rostlin zapisovali do doplňovačky, ve které jim z očíslovaných písmen vyšla tajenka. 

Dvacátý dubnový den pokračovaly slavnosti Dne Země též v ZŠ Holoubkov. Dějištěm slavností byl již tradičně les v Chejlavech pro svoji různorodou druhovou skladbu a potokem s čistou vodou. Zahájení proběhlo zazvoněním zvonu na známé zvoničce k poctě tohoto svátku. Na trase naučné stezky se čtyřmi stanovišti s tématy život u vody, v lese, na louce a posléze na zahradě domu č. p. 132 se žáci 1.–5. třídy naší základky seznamovali zábavnou formou s rozmanitými zástupci rostlin a živočišné říše. Rozluštěním šifry určovali jejich názvy, které si doplňovali do tabulek s barevně odlišenými tajenkami a těmi si doplnili text na posledním stanovišti živá zahrada, kde se seznámili s ochranou přírody na zahradě a vytvářením životních podmínek pro různé živočichy. Spontánní potlesk byl tou nejkrásnější odměnou umocňující radost z dobře vykonané práce.

Zelená stezka – Zlatý list

Krajské kolo Zbiroh Švábín, 14.5. 2011

    Je sobota v polovině května a les na Švábíně v okolí Zbiroha ožívá již tradiční přírodovědnou soutěží pořádanou ZO ČSOP Kulíšek z DDM Rokycany – krajským kolem soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Na soutěžní stezku se v devět hodin vydávají tříčlenné hlídky rozdělené na mladší a starší oddíly ochránců přírody z Mirošova, Dobřan, Rokycan a Zbiroha. Na 11 stanovištích s otázkami z botaniky, ornitologie, dendrologie, entomologie a jiných si jednotlivé hlídky vyzkoušely své znalosti o fauně, flóře a geologii přírody našeho okolí. Všechny hlídky se snažily co nejlépe zúročit své znalosti a díky nasbíraným bodům dosáhla umístění na prvních místech smíšená družstva Zbirožských Šneků a Rokycanských Brontosaurů a tím postupují mezi 14 nejlepších družstev do celostátního kola Zlatého listu konaného 13.–19.6. v Novém Městě pod Smrkem. Soutěžící i organizátoři byli s průběhem celé akce spokojeni a po vyhlášení výsledků a rozdání odměn se všichni rozjeli do svých domovů.

Zelená stezka – Zlatý list

Národní kolo Nové Město pod Smrkem, 13.–19.6.2011 

Letošní celostátní kolo se odehrálo v Jizerských horách v Novém Městě pod Smrkem. Během týdenní akce se účastníci při exkurzích pod vedením odborníků seznamovali s místní flórou a faunou. Oproti loňskému národnímu kolu nám letos počasí přálo více slunce a proto bylo při entomologických exkurzích možné pozorovat řadu příslušníků hmyzí fauny, a tak jsme exkurze doplňovali besedami v místní klubovně spojenými s prohlížením fotografií, ilustrací a sbírek hmyzu. Na páteční a sobotní soutěžní stezce zúročili své poznatky ke spokojenosti nás všech, jak dospělých tak i dětských účastníků této krásné, významné i naučné akce.

Dan Motýl Opatrný

Aktivity mladých ochránců přírody na Rokycansku v roce 2009

V jarních a letních měsících 2009 byly pořádány ve spolupráci se základní školou v Holoubkově a místními ochránci přírody akce se zaměřením na přírodu a popularizaci entomologie a jiných významných oborů přírodovědy, potřebných k pochopení smyslu ochrany druhové pestrosti v různých druzích prostředí.

První z akcí, pořádaná u příležitosti významného svátku ochrany přírody, nazvaném Den Země, proběhla ve spolupráci se ZŠ Holoubkov. Díky příznivému počasí se akce konala v přírodním prostředí v místě zvaném V Chejlavech. Děti se zábavnou formou seznamovaly s různými na jaře kvetoucími druhy bylin, stromy, keři a též se zástupci živočišné říše, kde nechyběl ani hmyz. Potom pomocí dešifrovací tabulky soutěžíly v luštění křížovky – luštily názvy výše uvedených přírodnin, které po doplnění do tabulky daly tajenku.

Další z akcí významem přesáhla katastr obce Holoubkov – mladí přírodovědci z kolektivů ochránců přírody z Plzeňského kraje změřili úroveň svých znalostí v krajském kole soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Soutěž se konala dne 16.5.2009 v nádherném prostředí blízkých Kařezských rybníků. Soutěžící sbírali body v různých přírodovědných disciplinách na stanovištích rozmístěných po stezce. Cílem nebyla pouze výhra, ale i poznání mnohdy utajených krás naší přírody.

O týden později byl pro děti pořádán další podnik – ochránci přírody z oddílu Šneci Zbiroh se vypravili do Holoubkova, kde se seznámili s tvorbou tzv. Živé zahrady. Cílem tohoto projektu je vytvářet v zahradách stanoviště různého charakteru jako jsou květinové lemy, skalky, písčiny, zahradní jezírka a různá umělá hnízdiště pro rozmanité zástupce blanokřídlého hmyzu a tím podpořit ochranu druhové pestrosti v blízkosti lidských sídel.

Významem a na zážitky největší akce proběhla ve dnech 8.6.-14.6.2009 na jižní Moravě v blízkosti hadcových stepí nedaleko Ivančic u Brna. Zde bylo pořádáno celostátní kolo Zelené stezky – Zlatého listu s účastí 14 nejlepších kolektivů z České republiky, umístěných v krajských soutěžích na prvních místech. V průběhu této týdenní akce se mladí nadšenci pro přírodu v průběhu tří dnů seznamovali na exkurzích po okolí s krásami zdejší přírody, jaké právě jižní Brněnsko nabízelo: údolí řeky Jihlavy i stepní biotopy, to vše v okolí jejich dočasného pobytu. Exkurze byly doplněny i ukázkami některých sběratelských metod, např. sběrem drobného hmyzu pomocí exhaustoru, který si účastníci mohli osobně vyzkoušet, prohlížením sbírek hmyzu, ilustrací i fotodokumentací druhů žijících. Své poznatky mladí přírodovědci poté zúročili v soutěžních stezkách konaných pro mladší v pátek a pro starší v sobotu, kdy tradičně došlo i na slavnostní vyhlášení výsledků. V neděli se všichni účastníci plni dojmů rozjeli k domovům.

Dan Opatrný