Valná hromada Západočeské pobočky ČSE 2008

Uskutečnila se 15. března 2008 v salonku Řemeslnické besedy v Plzni. Zúčastnilo se jí 21 členů ČSE a několik dalších entomologů, zčásti horkých adeptů na členství. Jako čestný host byl pozván RNDr. Svatopluk Bílý, minulý předseda ČSE.

Schůzi řídil S. Benedikt. Po zahájení a přivítání účastníků a čestného hosta pokračoval program, jak uvedeno. Důležitou částí setkání byla volba nového předsedy pobočky, kterou po odstoupení dlouholetého předsedy JUDr. R. Fencla prozatímně vedl S. Benedikt. Byli navrženi dva kandidáti, Ing. Zbyněk Kejval a Václav Týr. Druhý jmenovaný kandidaturu z důvodu časového zaneprázdnění odmítnul. Po zajímavé přednášce RNDr. Bílého o jeho pobytu v Chile byl v dalším bodu programu jednomyslně zvolen do čela pobočky Ing. Zbyněk Kejval.

Dalším důležitým bodem se stalo hlasování o logu naší pobočky. Předcházela mu ohnivá diskuze a nakonec zvítězil návrh s motivem motýla na pozadí západu slunce nad siluetou vrcholu známé šumavské hory Ostrý.

Z hlavních myšlenek a ujednání valné hromady:

– v prvním pololetí 2008 zprovozníme webové stránky, webmasterem je J. Lahoda, na obsah budou dohlížet S. Benedikt a Z. Kejval. Jejich součástí by výhledově mohl být i regionálně zaměřený entomologický časopis. Od vstupu na web očekáváme také oživení zájmu o entomologii mezi mladými západočechy. Věkový průměr naší členské základny je nepříznivých 50 let. Otevřenou otázkou zůstává i znovuzaložení entomologického kroužku pro mládež, který měl v Plzni v minulosti dlouholetou tradici.

– zavedeme centrální agendu pro entomologické průzkumy chráněných území v západních Čechách, která by měla zkvalitnit výsledky průzkumů koordinováním lidí různých specializací a vylepšit komunikaci s institucemi ochrany přírody, agendu povede Z. Kejval

– pobočka se nebude vracet k ukončené tradici entomologických výměnných dnů z důvodů již zahuštěného kalendáře podobných akcí v jiných městech ČR a silné komercionalizaci, která neodpovídá našemu ideovému zaměření

– Roubanálie se jako setkání západočeských i přespolních entomologů stávají stěžejní akcí pobočky

A pak se ještě dlouho do noci diskutovalo nad plzeňským…