Jarní Chudenice 2012

Chudenice, 5.- 6. května 2012

Setkání členův a příznivcův Pobočky uskutečnilo se ku příležitosti 30. výročí jejího památného založení. Slavnost ta proběhla na oblíbené a již téměř domovské výjezdní základně ve Staré škole na návsi chudenické. Přes nepříliš vhodný termín, kterýžto byl vybrán kryjíce se s prodlouženým weekendem, kdy řada kolegův našich vybrala se za hmyzem daleko za hranice kraje zdejšího, se na návsi obce Slatina, výchozím to bodem ku výstupu na památný Bělýšov, sešlo 13 druhův, krom nich též jedna mladá adeptka hmyzozpytu Šárka Kreslová a navíc i jezevčice Žofka Bezděčková, která byla po celou dobu zárukou naší plné bezpečnosti protiv živlům nekalým. Hlavní náplň setkání byla již nahoře naznačena, totiž exkurse terénní se zaměřením na dva klenoty přírodní v okolí Roubalova rodiště. V sobotu šplhali jsme tedy na Roubalův oblíbený Bělýšov s přírodní resevací ku ochraně zachovalého listnatého lesa s bohatou hájovou květenou, v neděli na neméně z díla koryfeje našeho známý Bělč se zbytkem staré bučiny rovněž v přírodní reservaci chráněné. Nutno dodat, že přístup a hmyzozpytecké aktivity byly předtím řádně zajištěny žádostí na příslušný c. k. správní orgán a tudíž všichni jsme se plně věnovat mohli průzkumu území bez obav, že bychom hajným či přespříliš agilním strážcem přírody vykázáni z lesa býti mohli. Bělýšov ten nezklamal nás ni v nejmenším bohatou zvířenou svojí, ba naopak kvitovali jsme přítomnost nečekanou celé řady druhův vzácných, z nichž zajisté nejeden by za zmínku stál. Nechci však touto krátkou zprávou překazit záměry kolegův mých řádně nálezy v blízké době publikovat v našem bohulibém plátku odborném, proto se dalších komentářů hodlám již pozdržet. Stejně i vrch Bělč připravil nám v neděli nejedno milé překvapení. Na kopci zde jest pak zajímavo, že nejlepší partie lesní leží již mimo hranice reservace. Skutečnost ta však pranic nevadila nám ve studiu hmyzovém, když rozhodli jsme se zahrnout do výzkumu i partie tyto. Zatímco v sobotu počasí nám přálo, i sluníčka jsem se dočkali, v neděli byl pobyt v lese násilně přerušen prudkým, však krátkým lijákem, jehož následky ovšem už neumožnily nám pokračovat v průzkumu a proto rozhodli jsme se setkání o jedné odpolední předčasně ukončit a rozjet se k domovům.

Krátce pak zmíním se ještě o sobotním programu večerním ve Staré škole. Zde sešli jsme se po namáhavém odpoledni na Bělýšově před sedmou večerní ku společné večeři, po níž následoval krátký projev předsedův. Přípitkem ku další slávě a skvělé budoucnosti Pobočky byla pak tato oficiální část zakončena. Poté následovaly volné diskuse, které po dvakrát přerušeny byly. To když předseda a poté i pan Pája Jihlavský seznámili ostatní se zážitky z cest po Turecku a dalekém Peru jen nedávno podniknutých. Vše doprovozeno bylo bohatým materiálem obrazovým tak, že i ten, kdož do končin těch jaktěživ nezavítal, mohl se nyní cítit odborníkem na přírodu jejich. Dlouho po půlnoci odebírali se poslední účastníci k zaslouženému spánku po předchozím dni náročném.

Některé momenty setkání zachyceny jsou ve fotogalerii.