Neobvyklý nález v bezu

text: Jiří Lahoda 

Včelařím teprve několik let na Domažlicku v obci Chrastavice a počátkem roku 2013 jsem se rozhodl najít stálé stanoviště pro své včely.  Vytipoval jsem si několik míst a nakonec jsem se  rozhodl pro starou, z části již zavezenou rokli, ve které koncem první republiky vedla úvozová cesta do již dnes zdevastovaného mlýna. Po kolektivizaci v 50. letech se cesta přestala užívat a z části byla přeměněna na orné plochy, z části zarostla především bezem, trnkami a další ruderální vegetací. Dnes zůstal  v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině pouze háječek tvořený několika vzrostlými osikami, lipami, břízami a duby a převážnou část rokle zarostly několikametrové bezy a trnky, v nichž vtroušeně dožívají staré hlohy a plané třešně zvané ptáčnice.

Jelikož jsem měl jasnou představu, kam včely umístím, bylo nutno  proklestit si cestu v délce 80 metrů – více na http://www.lahodnymed.cz/galerie_stanoviste.html.

Klest byl na místě spálen a větší kmeny osik, trnek a bezů jsem odvezl jako palivové dřevo. Při řezání jednoho z dovezených kmenů bezu se začaly společně s trouchem sypat zimující dospělci potemníka Platydema violacea. Bezový kmen byl v průřezu 25 centimetrů široký, ve středové části byl dutý a vyplněný suchým trouchem. Vysypaných jedinců bylo přibližně dvacet. Několik exemplářů jsem si ponechal jako dokladový materiál a zbytek odnesl na lokalitu a vysypal do dutiny topolu osiky.

Vzhledem k tomu, že se potemník Platydema violacea obecně považuje za druh vzácnější, vyskytující se v zachovalejších až přírodě blízkých lesních porostech, považuji proto výskyt potemníka na této lokalitě přinejmenším za pozoruhodný. Po konzultaci s kolegou ing. Zbyňkem Kejvalem, entomologem muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, mohu konstatovat, že se prozatím jedná o druhou nám známou lokalitu tohoto brouka na území okresu Domažlice.

Údaje pro faunistické mapování:

Platydema violacea (Fabricius, 1790) – únor 2014, více ex., 200 metrů východně od obce Chrastavice, číslo faunistického čtverce 6543b, nadmořská výška 450 metrů,  trouchnivý dutý kmen bezu černého (Sambucus nigra), Jiří Lahoda lgt.

Obecné informace o druhu Platydema violacea (Fabricius, 1790) – potemník

Čeleď: Tenebrionidae – potemníkovití

Status: NT

Popis: Velikost těla je 6-7,5 mm, zbarvení je tmavě modro-fialové s kovovým leskem. Tarsy a tykadla jsou hnědá, nohy jsou černé. Krovky s řádkami teček.

Možná záměna: Podobný je příbuzný a velmi vzácný druh Platydema dejeani. Je zbarven černě a na temeni hlavy má dva růžky směřující dopředu. Nohy má celé žluté.

Rozšíření: Roztroušeně po celé Evropě. Od Velké Británie, přes země Beneluxu, Francii Itálii, střední Evropu až do Řecka.

V ČR je tento druh rozšířen především v nížinách a pahorkatinách roztroušeně po celém území. V současné době se šíří podél toků řek.

Biologie a ekologie: Dospělci žijí po celý rok pod kůrou listnatých stromů (pařezy, kmeny, silnější větve atd.), které jsou napadeny houbami, jejichž myceliem se pravděpodobně živí. Nejčastěji se jedná o duby (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica) a také topoly (Populus spp.). Byl nalezen i na bezu černém (Sambucus nigra), který byl napaden uchem jidášovým (Hirneola auricula-judae). Vyhledává vlhčí lokality se staršími zachovalými porosty stromů. Larvy jsou udávány z hub čeledi boltcovitkovitých (Auriculariaceae).

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je druh veden jako téměř ohrožený (NT). V ČR se vyskytuje lokálně v zachovalejších lesních porostech (přírodě blízkých). Hlavním managementovým opatřením je šetrné hospodaření v lesích, nejlépe část porostu nechat samovolnému vývoji.

Zdroj informací o druhu Platydema violacea:

 http://www.naturabohemica.cz/platydema-violacea/