Přehled Zpravodajů vydaných Zpč. pobočkou ČSE při ČSAV v Plzni

Západočeská pobočka ČSE začala vydávat hned druhý rok po svém vzniku časopis s názvem Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV v Plzni (Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni; dále jen ZZPCSE). Jeho cílem bylo „uvádět zajímavé a významné faunistické poznatky z regionu, návody nových metodických postupů sběru, chovu a preparace hmyzu, personalia a organizační zprávy“ (redakce, ZZPCSE 1983). Celkem vyšlo v letech 1983 až 1994 šest běžných čísel, dvě speciální, věnovaná broukům čeledi Carabidae (tzv. Series carabidologica), a čtyři tématicky zaměřené doplňky (tzv. suplementa). Čtvrté suplementum bylo sborníkem referátů z 3. Colloquium Coleopterologicum, které se konalo v roce 1990 v Železné Rudě.

Duchovním otcem a vedoucím redaktorem časopisu byl Josef Suchý, kterému v redakci pomáhali RNDr. Josef Němec, JUDr. Rudolf Fencl, Ing. Stanislav Benedikt a Ivo Těťál. Časopis měl velkolepý start, když hned prvním suplementem v roce 1984 byl odbornou veřejností dlouho očekávaný check-list československých střevlíků Jana Pulpána, tehdejšího předního čs. carabidologa. V průběhu devíti let v něm bylo publikováno více než 60 původních prací, dílem regionálně zaměřených, většinou ale svým významem přesahujících hranice působnosti pobočky.

Hlavními důvody zániku časopisu bylo odstoupení J. Suchého z funkce vedoucího redaktora v souvislosti s jeho nemocí, nedostatek příspěvků a problémy s tiskem (konec technické podpory ze strany Českých drah). Dnes to vnímáme jako velký dluh nejen vůči J. Suchému, ale i všem tehdejším příznivcům časopisu. V roce 2010 jsme tradici vlastního časopisu oživili vydáváním elektronického titulu Západočeské entomologické listy.

Seznam článků publikovaných ve Zpravodajích ZPČSE

Benedikt S. 1985: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. ZZPCSE, 3: 9-17.

Benedikt S. 1987: Zajímavá fauna terikolních nosatců (Coleoptera, Curculionidae) na Radnicku. ZZPCSE (1986-1987), 4-5: 5-6.

Benedikt S. 1990: Příspěvek k rozšíření brouků skupiny Heteromera (Coleoptera) na Plzeňsku. ZZPCSE, 8: 41-50.

Benedikt S. & Těťál I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. ZZPCSE, 6-7 (1988-1989): 13-31.

Benedikt S. & Těťál I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988. ZZPCSE, 8: 19-40.

Benedikt S. & Těťál I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. ZZPCSE, Series carabidologica, 1: 9-40.

Benedikt S. & Těťál I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. ZZPCSE, Series carabidologica, 2 (1992): 15-30.

Benedikt S. & Veselý P. 1994: K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides v Československu. ZZPCSE, Series carabidologica, 2 (1992): 3-5.

Bezděčka P. 1991a: Etika je když ….. (Úvodní slovo do vlastních řad). ZZPCSE, Series carabidologica, 1: 5-6.

Bezděčka P. 1991b: Příspěvek k vertikálnímu rozšíření, chorologii a bionomii druhu Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID, 1812) (Coleoptera, Carabidae). ZZPCSE, Series carabidologica, 1: 7-8.

Bezděčka P. 1991c: Příspěvek k determinaci druhu Dromius kuntzei POLENTZ, 1939 (Coleoptera: Carabidae). ZZPCSE, Series carabidologica, 1: 45-47.

Bezděčka P. & Resl K. 1991: Příspěvek k chorologii a determinaci druhu Pterostichus leonisi APFELBECK, 1904 (Coleoptera, Carabidae). ZZPCSE, Series carabidologica, 1: 41-44.

Boháč J. 1990: využití faunistického výzkumu brouků pro hodnocení dopadů činnosti člověka na životní prostředí. ZZPCSE, Supplementum, 4: 5-7.

Doležal Z. 1987: Nálezy druhu Aphodius foetidus HERBST v Plzni (Coleoptera, Aphodiidae). ZZPCSE, 4-5 (1986-1987): 7-8.

Doležal Z. 1989: Zajímavé nálezy některých druhů ploštic a brouků v bývalé pískovně u Losiné /nejbližší okolí Plzně/ /Heteroptera et Coleoptera/. ZZPCSE, 6-7 (1988-1989): 9-12.

Doležal Z. 1991: Nálezy některých zoosugních ploštic /Heteroptera/ čeledí PHYMATIDAE, REDUVIIDAE a NABIDAE v ČSFR. ZZPCSE, 9: 22-28.

Fencl R. 1983: K založení Zpč. pobočky Čs. spol. entomologické při ČSAV a k založení tohoto časopisu. ZZPCSE, 1: 2.

Fencl R. 1984: Příspěvek k faunistice střevlíkovitých brouků (Col., Carabidae) okresu Klatovy. (2. příspěvek k poznání Carabidů). ZZPCSE, 2: 5-13.

Fencl R. 1987: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) SPR Černé a Čertovo jezero. ZZPCSE, 4-5 (1986-1987): 9-11.

Fencl R. 1990a: Transliterace ruských textů do latinky. ZZPCSE, 8: 5-8.

Fencl R. 1990b: Drobné zprávy. ZZPCSE, 8: 52 [doplněk k výskytu Carabidae v přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero].

Franz V. 1990: Coleoptera myrmecophila na Slovensku; niektoré problémy ich ochrany a bioindikačného využitia. ZZPCSE, Supplementum, 4: 9-11.

Hron J. & Hanousek Z. 1985: Proč a jak chovat hmyz. ZZPCSE, 3: 3-7.

Hůrka K. 1990: Srovnání horské fauny Carabidae Šumavy, Českého lesa a Krušných hor. ZZPCSE, Supplementum, 4: 11-13.

Jelínek J. 1990a: Lesknáčkovití (NITIDULIDAE) jako potencionální vektory tracheomykóz v Československu. ZZPCSE, Supplementum, 4: 17-18.

Jelínek J. 1990b: Adventivní druhy čeledi NITIDULIDAE (Coleoptera) v Československu. ZZPCSE, Supplementum, 4: 19-21.

Kletečka Z. 1990a: Brouci (Coleoptera) naletující do feromonových lapačů na Rhyacionia buoliana (DEN. et SCHIFF.) a Zeiraphera diniana GN. (Lepidoptera). ZZPCSE, Supplementum 4: 21-24.

Kletečka Z. 1990b: Xylofágní brouci (Coleoptera) jilmů (Ulmus sp. div.) v okolí Charkova (SSSR) a na Třeboňsku (Československo). ZZPCSE, Supplementum, 4: 27-29.

Krošlák J. 1991: Nález mandelinky Chrysomela aurichalcea MANNERHEIM, 1825 ssp. bohemica G. MÜLLER, 1948 v západních Čechách. ZZPCSE, 9: 34.

Kubík J. & Kolář I. 1990: Výskyt denních motýlů v SPR „Povydří“ na Šumavě. Faunistická studie. /Lepidoptera, Heteroneura (Rhopalocera)/. ZZPCSE, 8: 9-12.

Němec F. 1991a: Příbuznost stavby siphonapterií drobných zemních savců ze západních a jižních Čech. ZZPCSE, 9: 10-17.

Němec F. 1991b: Informace, HEJKAL J., 1990: Carabids /Coleoptera, CARABIDAE/ of the petbog Soos in W-Bohemia: A faunistical and ecological study. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Zoologica 32: 3-54. ZZPCSE, 9: 30 [recenze].

Němec F. 1991b: Příspěvek k poznání rozšíření druhu Megabothris walkeri /ROTHSCHILD, 1902/ (Siphonaptera, Ceratophyllidae) v České republice. ZZPCSE, 9: 18-21.

Pruner L. 1987: Zakreslení sítě pro faunistické a floristické mapování do mapy č. 8 – Jihozápadní Čechy z edice Poznáváme Československo. ZZPCSE, 4-5 (1986-1987): 15.

Pruner L. 1989: Zakreslení sítě pro faunistické a floristické mapování do mapy č. 3 – Západočeské lázně z edice Poznáváme Československo. ZZPCSE, 6-7 (1988-1989): 33.

Pruner L. 1990a: Zakreslení sítě pro faunistické a floristické mapování do mapy Plzeňsko. ZZPCSE, 8: 51.

Pruner L. 1990b: Zakreslení sítě pro faunistické a floristické mapování do map z edice Poznáváme Československo č. 1 až 11. ZZPCSE, Supplementum 3: 43-47.

Pulpán J. 1984: Doplněk k „Verzeichnis der tschechoslowakischen Laufkäfer (Coleoptera – Carabidae)“ od Pulpán, Hůrka – č. 1. ZZPCSE, 2: 3-4.

Pulpán J. & Hůrka K. 1984: Verzeichnis der tschechoslowakischen Laufkäfer /Coleoptera – Carabidae/. ZZPCSE, Supplementum, 1: 1-28.

Sofron J. 1990: Stručný přehled vegetačních poměrů Železnorudska (Úvod k exkursi). ZZPCSE, Supplementum, 4: 43-45.

Suchý J. 1983: Nálezy některých druhů Aphodius Ill. (Coleoptera, Aphodiinae) v západních Čechách. ZZPCSE, 1: 3-8.

Suchý J. 1984: Druhy rodu Platycerus O. F. Müller (Coleoptera, Lucanidae) žijící u nás. ZZPCSE, 2: 15-18.

Suchý J. 1985: Za Josefem Brožíkem. ZZPCSE, 3: 8 [nekrolog].

Suchý J. 1987: Sphaerites glabratus F. /Coleoptera, Sphaeritidae/ v západních Čechách. ZZPCSE, 4-5 (1986-1987): 13-14.

Suchý J. 1989a: Entomologický průzkum okolí Kamence p. Radnice (Bohemia occ. (6147)). (Předběžná informace). ZZPCSE, 6-7 (1988-1989): 35-47.

Suchý J. 1989b: Příspěvek k rozlišení druhů Cryptocephalus violaceus Laicharting a Cryptocephalus virens Suffrian (Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalini). ZZPCSE, 6-7 (1988-1989): 3-7.

Suchý J. 1989c: Slunéčka v okolí boleveckých rybníků u Plzně /s přehledem slunéček Československa/ /Coleoptera, Coccinellidae/. ZZPCSE, Supplementum, 2: 1-60.

Suchý J. 1990a: Informace. Změny ve skupině Clavicornia řádu Coleoptera. ZZPCSE, 8: 53-54.

Suchý J. 1990b: Využití fytogeografického členění ČSR při faunistickém výzkumu západních Čech. ZZPCSE, Supplementum, 3: 5-42.

Suchý J. 1990c: Phytodecta (Spartophila) olivacea (Forster) v Západních Čechách (Coleoptera, Chrysomelidae). ZZPCSE, Supplementum, 3: 49-52.

Suchý J. 1991a: Etika je když……. /slovo do vlastních řad/. ZZPCSE, 9: 5.

Suchý J. 1991b: Zajímavé formy mandelinek Cryptocephalus schaefferi SCHRANK a Chrysomela diversipes BEDEL. ZZPCSE, 9: 6-9.

Suchý J. 1991c: Informace, LOŽEK V., 1990: Současná krajina ve světle svého vývoje. Vesmír, 69/9: 517-524. ČSAV – Praha. ZZPCSE, 9: 29 [recenze].

Suchý J. 1991d: Informace, LOHSE G. A., 1989: Hydrogaleruca-Studien /Coleoptera, CHRYSOMELIDAE/ Gattung Galerucella CROTCH. – : Entomol. Blätter, 85/1-2: 61-69, Krefeld. ZZPCSE, 9: 30 [recenze].

Suchý J. 1991e: Informace, DUBEŠKO L. N., 1983: Revizia žukov-listoedov roda Phratora CHEVR. /Coleoptera, CHRYSOMELIDAE/ palearktiki. – Entomologičeskoje obozrenije, LXII, 4: 746-762. AN-SSSR. „Nauka“ – Leningrad. ZZPCSE, 9: 32-33 [recenze].

Šťastný J. 1990: Zajímavé nálezy vodních brouků (Coleoptera, Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae) pro faunu západních Čech. ZZPCSE, 8: 13-18.

Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. ZZPCSE, 1: 9-14.

Těťál I. 1987: Příspěvek k poznání střevlíčka Nebria salina Fairm. et. Lab. (Coleoptera, Carabidae) v západních Čechách. ZZPCSE, 4-5 (1986-1987): 3-4.

Veselý P. 1994a: Střevlíkovití brouci na lokalitě Černodoly u Loun. ZZPCSE, Series carabidologica, 2 (1992): 6-14.

Veselý P. 1994b: Příspěvek k poznání druhu Ophonus /Metophonus/ parallelus (DEJ.). ZZPCSE, Series carabidologica, 2 (1992): 31-32.

Zahradník J. 1990: Metoecus paradoxus (LINNÉ) (Coleoptera: RHIPIPHORIDAE) – způsob života a hostitelé. ZZPCSE, Supplementum, 4: 33-35.

Zahradník P. & Knížek M. 1990: Brouci ve feromonových lapačích na kůrovce (SCOLYTIDAE). ZZPCSE, Supplementum, 4: 37-40.

Zúber M. 1991: Donacia brevitarsis THOMSON, 1884 v ČSFR /Coleoptera, Chrysomelidae/. ZZPCSE, 9: 34-35.